Salgs- og leveringsbetingelser for ECM INDUSTRIES A/S

1. Indledning

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrer og leverancer fra ECM Industries A/S (”ECM”), med mindre andet skriftligt er aftalt mellem køber og ECM, og anses for accepterede ved accepten af ECM’s tilbud.

2. Tilbud og priser

Skriftligt tilbud fra ECM er gyldigt 30 dage fra tilbudsdato. De opgivne priser er eksklusiv emballage samt den til enhver tid gældende moms og eventuelle andre afgifter.

3. Ordrer

Afgivne tilbud er først forpligtende for ECM, når ECM ved ordrebekræftelse har accepteret.
Enhver ordre bekræftes under forbehold af opnåelse af kreditforsikring af køber i sædvanligt anerkendt debitorforsikringsselskab.

4. Levering

Levering sker ”Ex Works” i henhold til Incoterms 2020. Leveringstider er angivet af ECM efter bedste skøn, er uden forbindende og afvigelser berettiger ikke køber til at ophæve købet. ECM påtager sig ikke bøder for forsinket levering, eller godtgørelse for deraf opståede tab.

5. Betaling

Hvis ikke andet er aftalt er betaling 30 dage netto. Forfaldsdatoen er anført på fakturaen. Ved for sen betaling beregnes morarenter fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som ECM ikke har anerkendt.

6. Returvarer

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Specialfremstillede produkter tages ikke retur. Såfremt der træffes aftale om returnering, skal det solgte returneres uden omkostninger for ECM i rengjort og ubeskadiget stand i ubrudt original emballage.

7. Produktansvar

Til dækning af ansvar for skade forårsaget af leverede ydelser, har ECM etableret en forsikring i HDI Gerling.

8. Værneting

Alle tvister parterne imellem afgøres af de almindelige danske domstole i henhold til reglerne i retsplejeloven.

Kontakt os

Det er vores mål at have en tæt dialog med vores kunder

Vi sidder klar til at modtage dit opkald eller din mail.